Zaman: 29 Mar 2015, 07:20
   
Text Size

SARDEIS / SARDIS / SART ANTİK KENTİ

Antik Mezarda Neler Bulunur ? Bulunan Defineler Samsun'da Bulunan Defineler Amisos Definesi 279 Adet Gümüş Sikke Definesi Bulundu
         
Sitemiz Ekibi ve Üyeleri Tarafından Yapılan Gezi Resimleri, Gezi Notları Gezilen Antik Mekanların Yer Aldığı Bölüm
Forum kuralları
Sitemize Mesaj Yazmadan Önce Kuralları Oku, Kurallara Aykırı Davranmak Sizleri Siteden Uzaklaştırmaya, Mesajlarınızın Silinmesine Neden Olacağı Gibi , Sitemizden ve Bizlerin Bilgisinden Faydalanmak Kurallara Uymak Şarttır...
1- Mesaj Yazmadan Önce Forum Kurallarını Okumak İçin Buraya Tıkla
2- Resim Nasıl Çekilir ? Buraya Tıkla
3- Foruma Resim Nasıl Eklenir ? Buraya Tıkla

SARDEIS / SARDIS / SART ANTİK KENTİ

Yeni mesajgönderen Efsane » 18 Eki 2009, 11:08

 

 

Durmak yok antik tarihe yolculuğa devam..
geçmiş tarihi bilmek, geleceğe ait kararlar vermek için şarttır.
sart antik kenti denilince kafalarmızda uyanan "Bin Tepe Tümülüslerdir" lidya kral ve zenginleri için inşa edilmiş irili ufaklı yüzlerce tümülüs yer almaktadır.

lidyalıları zenginleştiren sart çayının taşıdığı elektrom parçacıklarıdır. (elektrom = altın gümüş karışımı madendir) Antik çağın ilk altın rafinerinin kurulduğu antik kenttir.

Gezi Tarihi : 22/07/2009
Gezi ekibi : apoo63, solomoncrown ve efsane
Resim Adedi : 200

İzlem : baş döndüren sanat güzelliğine sahip olan artemis tapınağı kalıntılarıdır. Artemis tapınağı resimleri ayrıca paylaşılacaktır.

Resim
İzmir-Ankara karayolu üzerinde, Salihli'nin 8 km kadar batısında, bir köyün içinden ve tam orada, küçük bir köprünün üstünden geçersiniz. Köprünün altındaki derecik, bugün Sart çayı diye anılan, ilkçağ Lydia'sının pek ünlü Paktolos Çayı'dır. Ünlü olması, altın kırıntıları getirmesinden ve pek çok destan öyküsünde anılmasından ileri gelirdi. İşte bu yerde, adını Sart diye Türk ağzına uydurduğumuz tarihsel kentin alanında, kalıntıların aşağı yukarı ortasında bulunursunuz; ama nicesi hayli görkemli olan kalıntıların hemen hiç birini oradan göremezsiniz.Bu kentin tarihçesi, İÖ. 2 bin yıla kadar uzanır. Mısır hiyerogliflerinde Sardana diye geçen adı, hiç kuşkusuz, o binyıldaki batı ve güney Anadolu halkının, Luwi'lerin dilindendi. Luwi diliyle bir ölçüde hısım olan, İÖ 1.binyıl Lydia halkı dilinde, kentin adı, Sfarda'ya dönüşmüş olsa gerek. İoannis Lydus (lydia'lı İoannis ) adlı, İS 6.yüzyılda yaşamış yazar, Hellen ağzında Sardeis/Sardis olmuş adın aslının Lydia dilinde "yıl" anlamına gelen Sfardis sözcüğü olduğunu söylüyor.Sardis'in, üstelik Lydia'nın ve Lydialıların adı, Homeros'ta geçmez. İlliada'ya göre, Troia savaşları çağında ( yaklaşık İÖ 1200 ) o yöredeki halkın adı Maiones, yörenin adı da Maionia (Maiones Yurdu ) idi. Ancak, Homeros'un Sardis'i anmaması, Troia savaşları çağında kentin henüz var olmamasından değil, başka bir ad taşımasından ve İlliada'da o adla anılmasından iler gelse gerektir. Çünkü, Gediz Ovasının Marmara Gölü-Bozdağ arasındaki bölümü, tüm Anadolu'nun en bereketli yörelerinden biridir. Ve burada, özellikle Marmara Gölünün batı ve güney kıyılarında daha tarih öncesi çağlarda yerleşme merkezleri kurulduğu, 1967 yılında yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır. O yıl, gölün güney kıyısında, Tekelioğlu Köyünün 800 m kadar batısında göle uzanan Ahlatlı Tepecik çıkıntısında yürütülen kazılar, orada, İÖ 3. binyılın ikinci yarımında yoğun yerleşme bulunduğunu kesinlikle kanıtlamıştır. Sardis kenti tarihçesinin en azından İÖ 1200 dolaylarına uzandığı da yine kazılar sonucunda anlaşılmıştır. 1966'da, Lydia Çukuru diye anılan ve "tunç öteberinin çıktığı ev" (house of bronzes) kalıntılarını da içeren kazı yerinde, İÖ 1200-900'e tarihlenen sub-miken ve proto-geometrik çanak çömlek bulunmuştur. Tarihçesinin ilk döneminde, Sardis'in Helenlerce kullanılan adının ne olduğu kesinlikle saptanamamıştır. Homeros'un andığı, o yörede bulunan iki kent, Tarne ve Hyde kentlerinin her biri için " bu sonradan Sardis adını alan kenttir" görüşü öne sürülmüştür.Sardis, batı Anadolu ilkçağ tarihçesinin bilinen döneminin kentlerinden biri, hatta çoğu zaman birincisi olmuştur. Kent, altın çağını Lydia krallığının başkentiyken, özellikle krallığının çok güçlü olduğu dönemde, son kral Kroisos'un döneminde yaşadı. Çağdaş halk masallarımızda Kaarun adıyla anılan Kroisos'un zenginliğini yaratan en önemli gelir kaynaklarından bir. Paktolos / Sart Çayı'nın getirdiği altın kırıntılarıydı. Sophokles, bir yapıtında (philoktetes,dize 394) "Toprak, Zeus'un bile anası, sen ki altını bol Poktolos'a hükmedersin." diyor. Bu çay, Sardis'in içinden geçiyordu ve kyısında altın kırıntılarını toplayıp işleme yerleri kurulmuştu. Yazık ki, Paktolos, daha Strabon Çağı'nda, yani İS 1.yüzyıl başlarında artık altın kırıntısı getirmez olmuştur.
Resim

Sardis, İS 17 yılındaki depremde büyük zarar gördü ve Roma imparatoru Tiberius'un yardımı ile, onarılıp yenilendi. Bunu izleyen yıllarda Pax Romana ( Roma İmparatorluğu'nun, tüm topraklarında sağladığı barış) batı Anadolu'nun bir çok diğer kenti gibi Sardis'in de çok gelişmesine yol açtı. Bugün kazıların ortaya çıkardığı kalıntıların çoğunluğu o dönemden kalmadır. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında da Sardis önemini korudu. Batı Anadolu'da ilk kurulan ünlü 7 kiliseden biri (burada kilise sözcüğüyle yapı değil, inananlar topluluğu anlatılıyor) buradaydı. Sonra kent, Bizans İmparatorluğu'nun önemli bir piskoposluk merkezi oldu. Ancak batı Anadolu'yu talan eder, yakıp yıkarken kente büyük zarar verdiler. Sardis, 1402'de Timur orduları tarafından talan edildi, yakılıp yıkıldı ve bir daha kalkınamadı. Belki bunda, Osmanlı egemenliğinin o ilk yüzyıllarında, Manisa'nın çeşitli nedenlerle gelişmesi, bölgenin metropolis'i (ana kenti) durumuna gelmesi de bir etken olmuştur. Sönükleşen kent, yüzyıllar boyunca akropolis tepesinden akıp duran, özellikle yağmur yüzünden sürüklenen gevşek toprakların altına yavaş yavaş gömüldü. Tarihsel akropolis surlarının çoğu bölümü de, altındaki toprakla birlikte, aşağıya doğru göçüp gitmiştir.
Resim

İzmir-Ankara ana yolunda Paktolos / Sart çayı üzerindeki köprüden geçer geçmez, sağa sapan ve akarsu kıyısını izleyen asfalt yüzeyli bir yol görürsünüz. Kavşaktaki levhanın gösterdiği gibi, bu yol, pek az ilerideki Artemis tapınağına gider. O yola giriniz. Önce, sağınızda yol ile Paktalos / Sart çayı arasında, Roma ve Bizans çağlarından kalma ev, kilise vb.yapı kalıntılarını göreceksiniz. Biraz ilerleyince, bu kez solunuzda, yamaçta, " Piramid mezara gider" levhasını görürsünüz. Oradan tepeye tırmanınız. Birkaç dakika sonra, günümüze yalnız alt bölümleri ulaşabilmiş piramid biçimli mezara gelirsiniz. Yapılış biçimine bakılarak bunun, bölgede İran egemenliği çağından, belki İÖ .yüzyıldan kalma olduğu sanılıyor. Özellikle ilgi çekecekyönü, içindeki kemerli mezar odasının duvarlarında tavus kuşu ve diğer kuş resimlerinin bulunmasıdır. Yine yola ( Artemis tapınağına giden yola ) dönünüz. Orada bu kez yolun diğer yanına, oradan da Sart Çayı'nın öteki kıyısına geçer ve karşınızdaki tepenin doruğu yönünde yürürseniz, tepenin eteği ile doruğu arasında, Lydia çağının nekropolis'ini (mezarlığını ) göreceksiniz. Buradaki mezarlar genellikle, dağa oyulmuş bir geçit, geçitin sonunda yaklaşık 2 m yüksekliğinde bir kapı boşluğu; bunun arkasında, kaya içine oyulmuş bir mezar odası biçimindedir. Ölü, mezar odasında çoğu kez bir terra kotta ( pişmiş toprak ) lahit içine yerleştiriliyordu.
Resim

Bir kez daha yola dönünüz ve yolun sonuna kadar ( birkaç yüz metre ileridedir) gidiniz. Kent kalıntıları arasında en ilginç olanının, Helenistik Çağdan ( İÖ son 3 yüzyıl ) kalma Artemis Tapınağının yanına gelmiş olacaksınız. Yol ile tapınak arasındaki sunak, tapınaktan daha eskidir. Büyük serüveni Xenophon'un Anabasis'inde anlatılan Genç Kyros, kendisiyle savaşıma giren bir yakınını, Orontas'ı burada bağışlamış, Orontas bu sunakta ondan özür dilemiş ve Genç Kyros'la elele tutuşarak ona bağlılık andı içmişti. (Anabasis,1 VI 7) Artemis Tapınağı'nın güney köşesinde 4.yüzyıl yapısı bir kilisenin kalıntıları vardır. Buradan başlayarak yamaç yukarı, akropolis tepesinin eteği boyunca güney yönüne ilerleyiniz. Orada, bir dere daha doğrusu akıntı yatağı bulacak ve hayli zaman onu, patika imiş gibi izleyebileceksiniz. Bu hafif tırmanış, sizi önce, akropolis'e gerçek tırmanışı en az zahmetle yapabileceğiniz yere, akropolisin güney yamacına götürecek, üstelik oraya gidinceye kadar bir hayli yükseğe çıkmanızı sağlayacaktır. Orada, akropolisin güney parçalarını, daha doğrusu ilkçağ akropolisi güney yanına yerleşmiş ortaçağ kalesi bölümlerini göreceksiniz.
Resim

Toprağın olağanüstü yumuşaklığı ve akıcılığı nedeniyle, akropolisteki ilkçağ surlarının, İÖ 547 tarihinin (son araştırmalar İÖ 546 tarihi yerine İÖ 547 tarihinin verilmesini gerektiriyor) aşağıda, ovada yapılan meydan savaşında yenilen, ama ordusuyla düzenli biçimde çekilmeyi başaran son Lydia kralı Kroisos'un, İran şahı Büyük Kyros'a karşı kendini savunmak için kapandığı kalenin; hatta, Kroisos kalesiyle ne ölçüde aynı olduğunu bilmediğimiz, İskender çağındaki, İskender'in çıktığı gördüğü, hayran kaldığı kalenin hemen hemen hiçbir parçası günümüze ulaşmamıştır. Ortaçağ kalesinin bile yalnız bu güney yandaki bölümleri ayakta kalabilmiştir. O bölümlerin altına kadar tırmanış, yorucu olmakla birlikte, pek zor değildir. Buna karşılık onlara yaklaşmak ve kalenin içine girmek, hele hele içine girince güney yandaki en sağlam kalmış bölümlere geçmek, yalnız zor değil, eni konu tehlikelidir.
Resim

Akropolis tepesinden aşağı, Artemis tapınağının yoluna inelim; geldiğimiz yolu izleyerek, Paktolos Sart Çayı'nın yakına çıkalım. Ana yolda, doğu yönünde biraz yürüyünce, anayolun sol yanında, onarılarak eski görkemine kavuşturulmuş pek güzel bir yapı göreceksiniz. Lise işlevi gören bu Gymnaseion'nun doğu bitişiğinde, onun avlusuna (palaestra) eklenmiş durumda. İS 3.yüzyıldan kalma bir Musevi tapınağının (sinagog) kalıntıları vardır. Böylece o çağda Sardis kentinde önemli bir Musevi topluluğunun bulunduğu ortaya çıkıyor. Akropolis tepesinin eteğinde, ilkçağ kenti tiyatrosunun ve Stadeion kalıntıları vardır. Ordan ana yola inince diğer yanda hamam kalıntılarına rastlarız. Bunlar da Roma ve Bizans çağlarından kalmadır.

Resim

Resim
Resim
Sitemizde, hurafe safsata hayal kurgu söylemlerden oluşmuş kahvehane defineciliğini ret ediyoruz. Bu gün dünyada ispata kavuşmuş meşhur definelerin bulunuş şekli, saklandığı yapılar, Arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçlar ışığında define ile uğraşanlara yeni modern akla ve bilime uygun anlayış sağlamak için çaba gösteriyoruz.Bizim farkımız, bakış açımız, ispatlanmış doğru, yalancılıktan,hurafeden, safsatadan,yalandan uzak Arkeoloji Bilimine ters düşmeden öneriler sunmaktır.

SİTEMİZDE SUNULAN HER MATERYAL VE YAPILAN HER YORUM, TESBİT İÇİN ÖN BİLGİ AMACINDADIR . LÜTFEN KAÇAK KAZI, KAÇAK ESER ALIM SATIMI GİBİ YASAL OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN BULUNMAYALIM
Efsane
Efsane
Abdullah Vecdi Çoban
Abdullah Vecdi Çoban
Mesajlar: 5498
Kayıt: 10 Haz 2005, 09:48
Konum: Malatya

Yeni mesajgönderen Efsane » 18 Eki 2009, 11:11

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Sitemizde, hurafe safsata hayal kurgu söylemlerden oluşmuş kahvehane defineciliğini ret ediyoruz. Bu gün dünyada ispata kavuşmuş meşhur definelerin bulunuş şekli, saklandığı yapılar, Arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçlar ışığında define ile uğraşanlara yeni modern akla ve bilime uygun anlayış sağlamak için çaba gösteriyoruz.Bizim farkımız, bakış açımız, ispatlanmış doğru, yalancılıktan,hurafeden, safsatadan,yalandan uzak Arkeoloji Bilimine ters düşmeden öneriler sunmaktır.

SİTEMİZDE SUNULAN HER MATERYAL VE YAPILAN HER YORUM, TESBİT İÇİN ÖN BİLGİ AMACINDADIR . LÜTFEN KAÇAK KAZI, KAÇAK ESER ALIM SATIMI GİBİ YASAL OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN BULUNMAYALIM
Efsane
Efsane
Abdullah Vecdi Çoban
Abdullah Vecdi Çoban
Mesajlar: 5498
Kayıt: 10 Haz 2005, 09:48
Konum: Malatya

Yeni mesajgönderen Efsane » 18 Eki 2009, 11:14

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Sitemizde, hurafe safsata hayal kurgu söylemlerden oluşmuş kahvehane defineciliğini ret ediyoruz. Bu gün dünyada ispata kavuşmuş meşhur definelerin bulunuş şekli, saklandığı yapılar, Arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçlar ışığında define ile uğraşanlara yeni modern akla ve bilime uygun anlayış sağlamak için çaba gösteriyoruz.Bizim farkımız, bakış açımız, ispatlanmış doğru, yalancılıktan,hurafeden, safsatadan,yalandan uzak Arkeoloji Bilimine ters düşmeden öneriler sunmaktır.

SİTEMİZDE SUNULAN HER MATERYAL VE YAPILAN HER YORUM, TESBİT İÇİN ÖN BİLGİ AMACINDADIR . LÜTFEN KAÇAK KAZI, KAÇAK ESER ALIM SATIMI GİBİ YASAL OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN BULUNMAYALIM
Efsane
Efsane
Abdullah Vecdi Çoban
Abdullah Vecdi Çoban
Mesajlar: 5498
Kayıt: 10 Haz 2005, 09:48
Konum: Malatya

Yeni mesajgönderen Efsane » 18 Eki 2009, 11:19

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Sitemizde, hurafe safsata hayal kurgu söylemlerden oluşmuş kahvehane defineciliğini ret ediyoruz. Bu gün dünyada ispata kavuşmuş meşhur definelerin bulunuş şekli, saklandığı yapılar, Arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçlar ışığında define ile uğraşanlara yeni modern akla ve bilime uygun anlayış sağlamak için çaba gösteriyoruz.Bizim farkımız, bakış açımız, ispatlanmış doğru, yalancılıktan,hurafeden, safsatadan,yalandan uzak Arkeoloji Bilimine ters düşmeden öneriler sunmaktır.

SİTEMİZDE SUNULAN HER MATERYAL VE YAPILAN HER YORUM, TESBİT İÇİN ÖN BİLGİ AMACINDADIR . LÜTFEN KAÇAK KAZI, KAÇAK ESER ALIM SATIMI GİBİ YASAL OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN BULUNMAYALIM
Efsane
Efsane
Abdullah Vecdi Çoban
Abdullah Vecdi Çoban
Mesajlar: 5498
Kayıt: 10 Haz 2005, 09:48
Konum: Malatya

Yeni mesajgönderen Efsane » 18 Eki 2009, 11:22

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Sitemizde, hurafe safsata hayal kurgu söylemlerden oluşmuş kahvehane defineciliğini ret ediyoruz. Bu gün dünyada ispata kavuşmuş meşhur definelerin bulunuş şekli, saklandığı yapılar, Arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçlar ışığında define ile uğraşanlara yeni modern akla ve bilime uygun anlayış sağlamak için çaba gösteriyoruz.Bizim farkımız, bakış açımız, ispatlanmış doğru, yalancılıktan,hurafeden, safsatadan,yalandan uzak Arkeoloji Bilimine ters düşmeden öneriler sunmaktır.

SİTEMİZDE SUNULAN HER MATERYAL VE YAPILAN HER YORUM, TESBİT İÇİN ÖN BİLGİ AMACINDADIR . LÜTFEN KAÇAK KAZI, KAÇAK ESER ALIM SATIMI GİBİ YASAL OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN BULUNMAYALIM
Efsane
Efsane
Abdullah Vecdi Çoban
Abdullah Vecdi Çoban
Mesajlar: 5498
Kayıt: 10 Haz 2005, 09:48
Konum: Malatya

Yeni mesajgönderen Efsane » 18 Eki 2009, 11:25

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Sitemizde, hurafe safsata hayal kurgu söylemlerden oluşmuş kahvehane defineciliğini ret ediyoruz. Bu gün dünyada ispata kavuşmuş meşhur definelerin bulunuş şekli, saklandığı yapılar, Arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçlar ışığında define ile uğraşanlara yeni modern akla ve bilime uygun anlayış sağlamak için çaba gösteriyoruz.Bizim farkımız, bakış açımız, ispatlanmış doğru, yalancılıktan,hurafeden, safsatadan,yalandan uzak Arkeoloji Bilimine ters düşmeden öneriler sunmaktır.

SİTEMİZDE SUNULAN HER MATERYAL VE YAPILAN HER YORUM, TESBİT İÇİN ÖN BİLGİ AMACINDADIR . LÜTFEN KAÇAK KAZI, KAÇAK ESER ALIM SATIMI GİBİ YASAL OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN BULUNMAYALIM
Efsane
Efsane
Abdullah Vecdi Çoban
Abdullah Vecdi Çoban
Mesajlar: 5498
Kayıt: 10 Haz 2005, 09:48
Konum: Malatya

Yeni mesajgönderen Efsane » 18 Eki 2009, 11:28

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Sitemizde, hurafe safsata hayal kurgu söylemlerden oluşmuş kahvehane defineciliğini ret ediyoruz. Bu gün dünyada ispata kavuşmuş meşhur definelerin bulunuş şekli, saklandığı yapılar, Arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçlar ışığında define ile uğraşanlara yeni modern akla ve bilime uygun anlayış sağlamak için çaba gösteriyoruz.Bizim farkımız, bakış açımız, ispatlanmış doğru, yalancılıktan,hurafeden, safsatadan,yalandan uzak Arkeoloji Bilimine ters düşmeden öneriler sunmaktır.

SİTEMİZDE SUNULAN HER MATERYAL VE YAPILAN HER YORUM, TESBİT İÇİN ÖN BİLGİ AMACINDADIR . LÜTFEN KAÇAK KAZI, KAÇAK ESER ALIM SATIMI GİBİ YASAL OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN BULUNMAYALIM
Efsane
Efsane
Abdullah Vecdi Çoban
Abdullah Vecdi Çoban
Mesajlar: 5498
Kayıt: 10 Haz 2005, 09:48
Konum: Malatya

Yeni mesajgönderen Efsane » 18 Eki 2009, 11:31

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Sitemizde, hurafe safsata hayal kurgu söylemlerden oluşmuş kahvehane defineciliğini ret ediyoruz. Bu gün dünyada ispata kavuşmuş meşhur definelerin bulunuş şekli, saklandığı yapılar, Arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçlar ışığında define ile uğraşanlara yeni modern akla ve bilime uygun anlayış sağlamak için çaba gösteriyoruz.Bizim farkımız, bakış açımız, ispatlanmış doğru, yalancılıktan,hurafeden, safsatadan,yalandan uzak Arkeoloji Bilimine ters düşmeden öneriler sunmaktır.

SİTEMİZDE SUNULAN HER MATERYAL VE YAPILAN HER YORUM, TESBİT İÇİN ÖN BİLGİ AMACINDADIR . LÜTFEN KAÇAK KAZI, KAÇAK ESER ALIM SATIMI GİBİ YASAL OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN BULUNMAYALIM
Efsane
Efsane
Abdullah Vecdi Çoban
Abdullah Vecdi Çoban
Mesajlar: 5498
Kayıt: 10 Haz 2005, 09:48
Konum: Malatya

Yeni mesajgönderen Efsane » 18 Eki 2009, 11:34

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Sitemizde, hurafe safsata hayal kurgu söylemlerden oluşmuş kahvehane defineciliğini ret ediyoruz. Bu gün dünyada ispata kavuşmuş meşhur definelerin bulunuş şekli, saklandığı yapılar, Arkeoloji biliminin elde ettiği sonuçlar ışığında define ile uğraşanlara yeni modern akla ve bilime uygun anlayış sağlamak için çaba gösteriyoruz.Bizim farkımız, bakış açımız, ispatlanmış doğru, yalancılıktan,hurafeden, safsatadan,yalandan uzak Arkeoloji Bilimine ters düşmeden öneriler sunmaktır.

SİTEMİZDE SUNULAN HER MATERYAL VE YAPILAN HER YORUM, TESBİT İÇİN ÖN BİLGİ AMACINDADIR . LÜTFEN KAÇAK KAZI, KAÇAK ESER ALIM SATIMI GİBİ YASAL OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN BULUNMAYALIM
Efsane
Efsane
Abdullah Vecdi Çoban
Abdullah Vecdi Çoban
Mesajlar: 5498
Kayıt: 10 Haz 2005, 09:48
Konum: Malatya

Yeni mesajgönderen türkoğlu » 18 Eki 2009, 12:43

gerçekten tek kelimeyle mükemmel,başka diyecek bir söz bulamıyorum.
YAPILAN YORUMLAR KESİN OLMAMAKLA BERABER TESPİT İÇİN ÖN BİLGİ

AMAÇLIDIR,LÜTFEN KAÇAK KAZI YAPMAYALIM.

türkoğlu
türkoğlu
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 1746
Kayıt: 23 Oca 2009, 14:29

Yeni mesajgönderen DefineGizemi-01 » 18 Eki 2009, 13:13

Üstad emeklerine sağlık oturduğumuz yerde şehir şehir kare kare geziyoruz canım vatanımızın topraklarını....

herşey için teşekkürler.....

sondan birinci foto düzeni bozuyor ebat olarak düzenleme getirirsen üyelerimizde daha kolay gezeceklerdir..... :)
Kullanıcı avatarı
DefineGizemi-01

Re: SARDEIS / SARDIS / SART ANTİK KENTİ

Yeni mesajgönderen alperence_66 » 20 Ara 2009, 02:17

büyüleyici
alperence_66
Mesajlar: 3
Kayıt: 31 Ağu 2008, 22:06

Re: SARDEIS / SARDIS / SART ANTİK KENTİ

Yeni mesajgönderen enjoy779 » 21 Ara 2009, 17:52

benim memleketim süpper bi yer yaaa
enjoy779
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Nis 2008, 15:45

Re: SARDEIS / SARDIS / SART ANTİK KENTİ

Yeni mesajgönderen sifreli » 21 Ara 2009, 20:24

ustalar ayagınıza ve elinize saglık gitmis gibi oldum müthiş bir yer
sifreli
sifreli
Mesajlar: 4
Kayıt: 02 Ağu 2007, 21:28

Re: SARDEIS / SARDIS / SART ANTİK KENTİ

Yeni mesajgönderen atlanta82 » 22 Ara 2009, 22:06

hastayım eski uygarlıkların simetri ustalık denlemlerle bina inşa etmelerine şimdiki zamanda herşey yapay o zamanki herşey dogal yapım taşlarla sanat icra etmişler bende ustayım ama onlara bakınca kendime amele bile diyesim gelmiyor sanatı döktürmüşler bence onların sanatı para ile ölçülmez bana göre sanatkarlık para ile ölçülmez
atlanta82
Mesajlar: 1
Kayıt: 23 Ara 2008, 21:18

Sonraki

Dön TARİHE YOLCULUK

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir

Arkeolojide Mezar Kazı Yöntemleri

Ana Menu

Zeminaltı Mezar Odası Nasıl Tespit Edilir


Kimler çevrimiçi

Toplam 4 kullanıcı çevrimiçi :: 0 kayıtlı, 0 gizli ve 4 misafir (son 20 dakika öncesinden itibaren aktif olan kullanıcılar temel alınır)
Bugüne kadar en çok 1511 kişi 24 Eyl 2013, 22:44 tarihinde çevrimiçi oldu

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir

Login Form